Årsmøteforslag for klubben

Under finner du forslag som enkelt kan sendes inn til din klubbs årsmøte. De tre første er Vår Fotballs opprinnelige forslag om sportsvasking. Forslag 4-6 er supplement vi har lagt til senere som berører ytterligere temaer.

  1. Forslag om treningsleire og treningskamper i autoritære regimer
  2. Forslag om sponsoravtaler som fremmer autoritære regimer
  3. Tilpasset forslag for klubber som har samarbeid med AS/selskap
  4. Forslag om boikott av VM i Qatar
  5. Forslag om sponsoravtaler med private selskaper som bryter menneskerettene
  6. Forslag om sponsoravtaler med selskaper som produserer våpen og ammunisjon
1. Forslag om treningsleire og treningskamper i autoritære regimer

Forslag: <Klubben> skal ikke legge treningsleire eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett.

Begrunnelse: Autoritære regimer ønsker å skape positiv oppmerksomhet rundt seg selv ved å lokke fotballklubber – også norske – til å legge treningsleire og treningskamper til sitt land. Vi som klubb skal ikke la oss bruke som virkemiddel i PR-kampanjer fra slike regimer, verken i dag eller i fremtiden.


2. Forslag om sponsoravtaler som fremmer autoritære regimer

Forslag: <Klubben> skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Begrunnelse: I den internasjonale fotballen blir stadig flere klubber sponset av selskaper som fremmer og renvasker autoritære regimer. Det er naivt å tro at slike selskaper ikke vil prøve å komme seg inn også på det norske sponsormarkedet. Det er viktig at vi som klubb følger med i utviklingen og sier nei til å legitimere diktatur og autoritære krefter. Vi mener slike avtaler kan gi langvarig skade på klubbens omdømme.

Her kan det være lurt å understreke for årsmøtet at forslag 1 ikke vil gjelde obligatoriske kamper, for eks Europacup-spill i Russland eller Hviterussland.

Dersom klubben er usikker på hvordan de skal forholde seg til land som er grensetilfeller anbefales det at klubben tar kontakt med fagfolk i for eksempel Amnesty for å få et definitivt svar.


3. Tilpasset forslag for klubber som har samarbeid med AS/selskap

Forslag: <Klubben> skal fremme forslag til <selskapet/AS> om å innarbeide følgende formulering i sitt skriftlige, felles verdigrunnlag: 

«<Klubben> og <selskapet> tar sterk avstand fra sportsvasking innen fotballen. Sportsvasking er når autoritære regimer som systematisk bryter menneskerettighetene bruker idretten som virkemiddel til å skape positiv PR om seg selv, enten gjennom idrettsarrangementer eller gjennom sponsoravtaler. 

Dette innebærer i praksis blant annet at vi skal ikke legge treningsleire eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. 

Vi skal heller ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater 

<Klubben> skal videre foreslå til <selskapet> at det skriftlige, felles verdigrunnlaget skal formaliseres som vedlegg til samarbeidsavtalen mellom <klubben> og <selskapet> 

Juridisk utdyping: Samarbeidet mellom klubb og AS/selskap er regulert gjennom en samarbeidsavtale som skal sikre en tydelig ansvarsdeling. I denne ansvarsdelingen er det normalt selskapet som har ansvar for å inngå sponsoravtaler, noe som betyr at klubben ikke kan vedta hvilke sponsoravtaler som kan inngås på egen hånd. Klubben og selskapet må derfor bli enige om å ikke inngå sportsvaskingsavtaler i felles dokument. 

Ifølge NFF / Forbundsstyrets bestemmelser om slike samarbeidsavtaler, skal klubb og samarbeidende selskap ha et skriftlig felles verdigrunnlag. En felles holdning til sportsvasking bør forankres i dette verdidokumentet. 

Samarbeidsavtalen mellom klubb og AS må utformes i tråd med NFFs standard samarbeidsavtale mellom klubb og selskap. For at det felles verdigrunnlaget skal gi bindende og konkrete forpliktelser til klubbens beste, bør det formaliseres som et vedlegg til samarbeidsavtalen. 

NB! Hvor klubben skal legge treningsleire og spille treningskamper er en beslutning klubben selv kan gjøre, uten å måtte avklare med sitt selskap/AS 


4. Forslag om boikott av fotball-VM i Qatar (2021)

Forslag: <Klubben> tar sterk avstand fra fotball-VM i Qatar i 2022 og mener Norges Fotballforbund bør boikotte mesterskapet. Styret oppnevner en delegat fra klubben som skal stille på ekstraordinært Fotballting 20.juni for å stemme for boikott av VM i Qatar.

Begrunnelse: Fotball skal handle om fellesskap, glede og gode opplevelser for alle. Vi jobber hver eneste dag med å legge til rette for at barn, unge og voksne får ta del i denne fantastiske idretten. Fotball-VM i Qatar handler om alt annet enn dette. Dette mesterskapet er utelukkende en del av Qatars PR-strategi for å reinvaske sitt eget omdømme i verden og glatte over systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Landet har fått mesterskapet etter en korrupsjonskampanje som er uten sidestykke, selv i FIFA-sammenheng.

Ikke minst er forholdene for arbeiderne som bygger stadioner og infrastruktur til mesterskapet helt horrible. Det er dokumentert massive brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, og mange mennesker har allerede dødd i fotballens navn. Vi – som fotballklubb – finner oss ikke lenger i at idretten vår skal bidra til undertrykkelse og død.

NFF har siden tildelingen av mesterskapet jobbet systematisk overfor myndighetene i Qatar for å forbedre forholdene for arbeiderne i landet. Denne innsatsen fortjener heder, og den har bidratt til visse endringer i Qatars lovverk. Men det er ikke dokumentert at forholdene for arbeiderne på bakken faktisk har blitt bedre de siste ti årene. Byggeaktiviteten rundt mesterskapet har bare ført til at Qatar har importert omtrent en million nye fremmedarbeidere til å jobbe under slavelignende forhold. Sterke krefter i Qatar jobber nå også for å reversere lovendringene som er innført. Det er med andre ord svært lite som tyder på at mesterskapet har bidratt til mer enn at enda flere mennesker lider.

Når dialoglinjen ikke har ført til konkrete forbedringer, er det på tide å ta frem det siste verktøyet vi har i skrinet, nemlig boikott. Vi kan ikke spille fotball på en gravplass! En boikott vil ikke få døde arbeidere opp av graven, men det vil sette en tydelig standard for fremtidige mesterskap. FIFA og vertsnasjonene kan ikke lenger overse hvilke arbeidsforhold mesterskapene blir bygget opp under. Om vi deltar i dette mesterskapet, hvor går da grensen for hva vi kan tolerere i fremtiden?

Nok er nok: Vi som fotballfamilie kan ikke lenger akseptere at slike mesterskap gjennomføres i vårt navn. Det er vårt ansvar som idrett å sette grensen for hvilke menneskelige lidelser vi kan akseptere for at andre kan spille og se på idretten vi elsker. Qatar har gått langt over den grensen!


Dersom man ønsker å gå lenger har vi utkast til andre forslag som kan fremmes dersom man måtte ønske:

5. Forslag om sponsoravtaler med private selskaper som bryter menneskerettene

<Klubben> skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med private selskaper som i sin aktivitet ikke respekterer menneskerettighetene, herunder selskaper som driver aktivitet i strid med urfolks rettigheter, jf ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. 

Vår kommentar De to første forslagene vil dekke det meste av sportsvaskingsproblematikken knyttet til stater, deriblant statseide selskap. Dette forslaget vil hovedsakelig gå på private selskaper som skaper problemer for urfolk og andre innbyggere, gjerne da i forbindelse med utnyttelse av naturressurser osv.


6. Forslag om sponsoravtaler med selskaper som produserer våpen og ammunisjon

<Klubben> skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med selskaper som produserer våpen og ammunisjon.

Vår kommentar: Dette forslaget kan modifiseres slik at man for eksempel hindrer avtaler med selskaper som lager klasebomber, landminer, eller annet krigsmateriell.